منظور از بازاریابی بین المللی شرکت ها چیست؟

بسیاری از شرکت ها قسمتی از سهم فروش وسو در دراز عملیات بازاریابی خود در کشورهای دیگر به دست می آورند. عدم فرصت های کافی در بازارهای داخلی و وجود فرصت های مناسب در بازارهای خارجی عامل اساسی گرایش به بازار بین المللی است. پایین آمدن تولید ناخالص ملی و بالا رفتن مالیات در یک کشورو سنگینی آن بر دوش تولید کنندگان از عوامل گرایش به بازار خارجی است.

ادامه خواندن “منظور از بازاریابی بین المللی شرکت ها چیست؟”